Obchodné podmienky

Predávajúci:

ISCON, s.r.o.
Sídlo: Čučmianska dlhá 3, Rožňava
IČO: 36 820 202    DIČ: 2022445953    IČ DPH: SK2022445953
Kontakt:  0907 992 280, nabytok@nabytokdoma.sk

číslo účtu: 1009328007/1111 UNI CREDIT BANK
číslo účtu: 2836448357/0200 Všeobecná úverová banka

Kupujúci: je osoba (fyzická (spotrebiteľ) alebo právnická), ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu za účelom dodania tovaru, ktorý si objednala na stránkach www.eshop.nabytokdoma.sk. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje.

1. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu uvedenú v tejto objednávke a to v čo najkratšom možnom termíne. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie záväznej objednávky, pokiaľ je doručovacia adresa zjavne pochybná. O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovú adresu kupujúceho. Záväznou objednávkou sa rozumie objednávka po uplynutí jednej hodiny od jej prijatia predávajúcim.

Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol, bude používať iba k účelom, ktoré súvisia so službami internetového obchodu www.eshop.nabytokdoma.sk, a že ich neposkytne žiadnej tretej osobe, pokiaľ to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávok.

Ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar podľa bodu 2. 2., predávajúci má právo pozastaviť vybavovanie ďalších objednávok tohto kupujúceho, prípadne odmietnuť.

Predávajúci môže zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo je dlhodobo nedostupný.

2. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúcim je každý zákazník, FO či PO, ktorý sa zaregistruje na www.eshop.nabytokdoma.sk a urobí záväznú objednávku.

Na základe objednávky kupujúceho sa uzatvára kúpna zmluva. Každá objednávka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno kupujúceho, presnú poštovú adresu, v prípade právnickej osoby jej názov, kontaktnú osobu a fakturačnú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH. Ďalej musí kúpna zmluva obsahovať telefónne číslo, objednávací kód tovaru (ak ho má tovar pridelený), počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob úhrady. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar a ďalšie poplatky ako poštovné, balné, dobierka alebo iné uvedené v záväznej objednávke.

Kupujúci má právo na výmaz svojich osobných údajov z databázy zákazníkov www.eshop.nabytokdoma.sk, pokiaľ neučinil žiadnu objednávku, a to na základe emailovej žiadosti.

3. Storno poplatky, právo na náhradu škody

Ak kupujúci odošle záväznú objednávku na výrobok/tovar a záväzne ju potvrdí emailom, a už boli vynaložené náklady u predavajúceho (záväzné objednanie tovaru u dodávateľa alebo vyexpedovanie tovaru na dobierku, ktorý kupujúci neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania) bude mu vystavená faktúra – storno poplatok vo výške 30% z celkovej hodnoty objednaného tovaru + vyúčovanie prepravných nákladov ktoré boli vynaložené na zaslanie a vrátenie neprevzatého tovaru od dopravcu. V prípade omeškania s úhradou faktúry o viac ako 10 dní bude záväzok postúpený k vymáhaniu súdnou cestou a neskôr i exekúciou. Týmto odstavcom VOP nie sú dotknuté zákonom garantované práva spotrebiteľa, jedná sa o Právo na náhadu škody podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, občiansky zákonník.

4. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

Predávajúci – je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predajca je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa kapitoly 5. týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”). Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

a.) Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

b.) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný (napr. rozbité tienidlá, chýbajúci spojovací materiál a pod.), vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú o hodnotu opravy na uvedenie tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

c.)Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu za tovar bez ceny za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Tým sa rozumie poštovné kuriérom alebo logistickou spoločnosťou. Náklady na dopravu a dodanie tovaru nie sú predmetom “bezdôvodného odstúpenia od zmluvy do 7 dní).

d.)Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Podmienky doručenia

Predávajúci považuje objednávku za záväznú vtedy, keď kupujúci zašle svoju objednávku elektronickou formou na adresu predávajúceho. Na základe objednávky bude kupujúcemu vystavená zálohová faktúra (pokiaľ sa vopred nedohodne inak) vo celkovej výške ceny tovaru a po jej uhradení začína plynúť dodacia lehota, ktorá je znázornená v každom popise tovaru (pokiaľ nie je dohodnutá telefonicky alebo emailom inak). Zálohovú platbu považuje predávajúci za uhradenú až vtedy, keď mu bude pripísaná na jeho bankový účet. Doručenie tovaru kupujúcemu bude oznámené telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu

5. Spôsoby platby

Pred prevzatím tovaru – vopred bankovým prevodom

Cenu objednávky môžete uhradiť vopred bankovým prevodom zo svojho bankového účtu alebo priamym vkladom na náš bankový účet vedený v Unicreditbank a.s. Ako variabilný symbol platby uvádzajte vždy variabilný symbol, ktorý Vám bol pridelený v predfaktúre. Ak nedôjde k platbe do 10 pracovných dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby. Platbu je možné uskutočniť aj v hotovosti v našej kamennej predajni.

Doručenie v rámci SR:

1.) logistickou/prepravnou spoločnosťou –

Tovar v hodnote 1€ – 100€ dohodou
Tovar v hodnote od 101€ – 499€ 15€ v rámci celej SR

2.) osobný odber v kamennej pedajni

(NabytokDoma)v Rožňave -0,00 eur

kupujúci si musí zabezpečiť vhodné vlastné dopravné prostriedky na odvoz objednaného tovaru.

3.) doprava zadarmo po celom Slovensku –

Tovar v hodnote nad 500€

Odber a dodanie tovaru v rámci SR:

Tovar je doručený kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo prostredníctvom kuriérskej-prepravnej spoločnosti GLS. Po dohode kupujúceho s predávajúcim je možné spôsob doručenia pozmeniť.

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v kartónovom obale. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Reklamáciu mechanicky poškodeného tovaru je zákazník povinný uplatniť ihneď pri prevzatí tovaru. Rovnako je nutné ihneď reklamovať neúplnosť tovaru. Na neskoršie reklamácie tohto typu nebude braný ohľad. Pri prevzatí balíka od prepravcu sa odporúča ihneď skontrolovať, či vonkajší obal balíka nie je poškodený. Pokiaľ bol balík, alebo jeho obsah poškodený, je potrebné s dopravcom spísať zápisnicu za účelom náhrady škody za poškodený tovar. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru.

6. Záruka a reklamácie

Viď Reklamačný poriadok na stránke www.eshop.nabytokdoma.sk (Informácie pre zákazníka – Reklamačný poriadok).

7. Osobné údaje a ich ochrana

  1. Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.
  2. Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  3. Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  4. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
  5. Údaje o nákupoch kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe.
  6. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
  7. Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e-mailu predávajúcemu alebo úpravou údajov vo svojom zákazníckom účte.
  8. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti (nie reklamné správy) bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

8. Záverečné ustanovenia a ďalšie ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky sú neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Všetky texty produktov, videá produktov a upravené obrázky na tejto stránke www.eshop.nabytokdoma.sk sú chránené. Tieto maloobchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 10.06.2013.

Ako nakupovať na www.eshop.nabytokdoma.sk

1. Výber tovaru

Tovar môžete nájsť viacerými spôsobmi:

Prehľadávať v jednom z dvoch typov menu na ľavej strane stránky: Naša ponuka a Výrobcovia a série
Pomocou vyhľadávania produktu v pravej hornej časti stránky – hľadať produkt…
Prehľadávaním sekcie Akciová ponuka

2. Vloženie do košíku

Vyberte množstvo/počet kusov tovaru (ak si prajete viac ako 1 kus) a kliknutím na ikonku nákupného košíka vložíte Vami vybraný produkt do košíku
Po výbere a vložení položky do košíka môžete zvoliť voľbu Späť k nákupu pre pridanie ďalších vyhliadnutých produktov do košíka alebo Dokončenie nákupu – Pokladňa pre finalizáciu celého nákupu
V Košíku si môžete skontrolovať, či ste na nič nezabudli a máte v ňom všetky Vami vybrané produkty.

3. Dokončene nákupu – Pokladňa

Máte možnosť si vybrať medzi nákupom s registráciou a bez registrácie. Nákup s registráciou má výhodu v možnosti sledovania stavu objednávky, jej procesu vybavovania ako aj v možnosti sledovania dohodnutých úprav vybraného sortimentu.
Ak ste u nás už v minulosti nakupovali a registrovali sa, stačí vyplniť Vaše prihlasovacie údaje. V opačnom prípade sa môžete zaregistrovať a mať prístup k informáciám k Vašim objednávkam, alebo nakúpiť jednorázovo bez registrácie.
Následne máte možnosť zadať dodaciu adresu v prípade, ak je iná ako fakturačná adresa.

4. Voľba spôsobu dopravy a platby

Zvoľte si spôsob dopravy a platby, ktorý Vám najviac vyhovuje.
Ak ste  si zvolili osobný odber, tovar si môžete vyzdvihnúť v priestoroch našej pobočky. V tomto prípade si môžete vybrať medzi platbou v hotovosti alebo platbou vopred bankovým prevodom.
Ak ste si vybrali dopravu kuriérom, doručíme Vám tovar až na Vami určené miesto. V tomto prípade si môžete vybrať medzi dobierkou alebo bankovým prevodom.

5. Odoslanie objednávky

Odoslaním košíku začneme Vašu objednávku spracovávať. O všetkom ďalšom budete informovaný e-mailom na adresu uvedenú v dodacích údajoch.